Regulamin

Skup złota, srebra, platyny i palladu w formie wyrobów inwestycyjnych.

Serwis internetowy działający pod adresem skupmazovia.pl prowadzony przez spółkę Mennica Mazovia sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Kruczej 16/22, 00-526 Warszawa, NIP: 7010841153, REGON: 380997970.

§ 1.

Definicje:

Kupujący – spółka Mennica Mazovia sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Kruczej 16/22, 00-526 Warszawa, NIP: 7010841153, REGON: 380997970, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000744636.

Klient/Sprzedający – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawiera lub zamierza zawrzeć z Kupującym umowę sprzedaży Towaru.

Towar – rzeczy ruchome wykonane ze złota, srebra, palladu bądź platyny, nabywane przez Kupującego od Klienta.

Wycena - oferta zawarcia umowy sprzedaży Towaru złożona przez Kupującego, obejmująca opis Towaru i oszacowaną wartość. Wartość Towaru stanowi cenę, którą Kupujący jest gotów zapłacić Klientowi za przeniesienie praw własności na Kupującego.

§ 2.

Zasady korzystania z serwisu skupmazovia.pl

1. Klient oświadcza że:

2. Korzystanie z Serwisu skupmazovia.pl polega na nawiązaniu kontaktu z podmiotem prowadzącym serwis w celu przesłania przez Klienta, za pośrednictwem kuriera, bądź operatora pocztowego, przedmiotu sprzedaży w celu wyceny i złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży z Klientem, a w przypadku akceptacji warunków przez strony – zawarcia umowy sprzedaży.

3. Kontakt pomiędzy Klientem, a Serwisem realizowany jest za pośrednictwem Internetu oraz telefonicznie. Przy pierwszym kontakcie Klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego umieszczonego w Serwisie. Serwis kontaktuje się z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zgłoszeniowym lub/i telefonicznie.

4. Przy wycenie przedmiotu sprzedaży obowiązują ceny z dnia wypełnienia formularza aplikacyjnego (zgłoszenia chęci sprzedaży złota) przez Klienta zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej Serwisu skupmazovia.pl

§ 3.

Skup towarów:

1. Należy wypełnić formularz kontaktowy zamieszczony w serwisie internetowym, podając kontakt mailowy oraz telefoniczny.

2. Kupujący skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia terminu odbioru przesyłki, przygotowanej przez Klienta.

3. Koszt przesyłki Towaru zostanie ustalony podczas kontaktu Kupującego z Klientem.

4. Odpowiedzialność za prawidłowe zapakowanie Towaru oraz prawidłowe wypełnienie dokumentów przewozowych spoczywa na Kliencie.

5. W dniu odbioru towaru Kupujący dokona wyceny. W dniu dokonania Wyceny, Klient jest o niej informowany poprzez wiadomość e-mail oraz telefonicznie. Wycena obejmuje ilość i proponowaną cenę za Towar. Wycena dokonywana jest na podstawie cen podanych przez Kupującego w treści serwisu internetowego skupmazovia.pl według stanu na moment dokonywania Wyceny.

6. Akceptacja wyceny ze strony Klienta jest jednoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży Towaru.

7. W przypadku braku zgody na treść Wyceny lub braku odpowiedzi na Wycenę w terminie, Kupujący odeśle Klientowi Towar na koszt Klienta.

8. W przypadku akceptacji treści Wyceny, w ciągu 24 godzin, na rachunek bankowy Klienta zostanie przekazana cena skupowanego Towaru.

§ 4.

Odstąpienie od umowy:

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w terminie 10 dni od dnia otrzymania zapłaty za Towar bez podania przyczyny poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres Kupującego.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Po odstąpieniu od umowy, Kupujący odeśle Towar na adres Klienta, po uprzednim zwrocie ceny sprzedaży.

3. Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w przypadku wykrycia lub ujawnienia po zawarciu umowy, jakichkolwiek wad prawnych lub fizycznych Towaru.

4. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży rozpatruje sąd właściwy według przepisów postępowania cywilnego.